Soms blijkt dat uw kind meer, intensievere of professionelere ondersteuning nodig heeft dan we als school kunnen bieden. In overleg met u betrekken we dan de hulp van het samenwerkingsverband. Samen met de adviseur van het samenwerkingsverband PPO Leiden en ouders onderzoeken we de mogelijkheden voor ondersteuning van externe experts. In specifieke situaties kan het voorkomen dat uw kind beter tot zijn of recht komt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs

Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs uitvoert. Samen met de basisscholen van de betreffende regio, zijn zij er verantwoordelijk voor dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek is. De Lichtwijzer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van kinderen bieden zij ook op school ondersteuning van externe professionals bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan in de vorm van observaties in de klas, coaching van leerkrachten en in sommige gevallen ook (tijdelijke) individuele hulp aan leerlingen. De inzet van deze experts verloopt via de school en is altijd in overleg met ouders.

Zorgloket GPO-WN

GPO-WN beschikt over een eigen zorgloket. De hieraan verbonden orthopedagoog kan onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of een intelligentietest afnemen. Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijk onderzoek. In alle gevallen is dit in overleg met en met toestemming van ouders.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opvoeden geeft mooie momenten van intens geluk, onvergetelijke ervaringen, maar soms ook moeilijke situaties met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Bij het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG kan u ook in contact brengen met gespecialiseerde hulp, mocht u dat willen.

GGD – schoolarts 

Om een completer beeld van een bepaald kind te krijgen, kan de school de schoolarts verzoeken het kind apart te onderzoeken. Naast het op verzoek onderzoeken van een leerling (waarvoor toestemming van de ouders/verzorgers is vereist), worden de leerlingen in groep 2 en groep 7 allemaal onderzocht op groei en ontwikkeling. Verwijzingen naar andere specialisten vindt alleen in overleg met u plaats en, indien noodzakelijk, in overleg met de schoolleiding en/of het kind in kwestie. Bepalend hierbij is de keuze van de ouders.

OnderwijsAdvies

De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag, stem, gehoor. In groep 2 worden alle leerlingen hiervoor gescreend .

Schoolmaatschappelijk Werk 

Aan onze school is een school maatschappelijk werker verbonden. Zij ondersteunt ons bij het zoeken naar oplossingen voor kinderen met complexe problematiek waarvoor wij op school de expertise niet hebben. Ook onze ouders kunnen een beroep op haar doen. Regelmatig is zij bij ons op school aanwezig om aan het werk te zijn met kinderen en gesprekken te voeren met ouders en leerkrachten.

Zorgadvies Team

Een paar keer per jaar houden we op school een ZAT. Bij dit overleg zitten alle geledingen aan tafel rond de zorg van een kind. Buiten de ouders, de leerkracht en de zorgcoördinator van de school kunnen dat bureau jeugdzorg, schoolarts, leerplichtambtenaar en andere specialisten zijn. Samen zoeken we dan naar de beste aanpak van de zorg voor een kind.

De adresgegevens en contactinformatie van bovengenoemde organisaties, vindt u achterin onze schoolgids.